Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.168.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 22 grudnia 2015 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.168.2016

PDFzałącznik do zarządzenia - rozstrzygnięcie konkursu

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu (o ile ulegnie zmianie) oraz kosztorysu, które stanowić będą załączniki do umowy.

Wersja XML