Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2015r.

PDFObjaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2015r.

PDFSprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2015r.

PDFSprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015r.

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2015r. - dział 921 (kultura)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2015r. - dział 926 (sport)

PDFObjaśnienia do sprawozdania MGOKSiR z wykonania planu finansowego za rok 2015

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2015r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Zdzieszowice, dz.851 rozdz.85153 i rozdz. 85154

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2015r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice

PDFStopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

PDFUchwała nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.

PDFUchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2015r.

 

Wersja XML