Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2016 roku

Organ kontrolujący: Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Przedmiot kontroli: Liczba udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli
Data: 2016-09-23


Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Zdzieszowice za 2015r. oraz wybranych zagadnień za lata 2014 i 2016
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli Protokół do wglądu u Sekretarza Gminy lub udostępniony na wniosek o dostępie do informacji publicznej
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne

Data: 2016-09-08


Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego wytworzone na podstawie przepisów ustawy (Dz.U. 2014, poz. 1741 z późn. zm.)
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne

Data: 2016-08-24


Organ kontrolujący: Oddział Kontroli Gospodarki Finansowej, Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2015r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadań własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne
Data: 2016-04-15

Wersja XML