Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.08
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO,
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.722),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 1852),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015r., poz.1290)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

1 - wypełniony druk „ ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO” lub „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO” wraz z potwierdzeniem czytelnym podpisem osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się (tytuł prawny do lokalu do wglądu),

2 - dowód osobisty lub paszport

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 446 lub 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie - przyjęcie zgłoszenia

Tryb odwoławczy brak
Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba obowiązana do zameldowania się na pobyt stały lub pobyt czasowy dokonuje zameldowana osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycie do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek osoby meldującej się.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016

Wersja XML