Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.312.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji, które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 28 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.312.2016

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie ofert są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu (o ile ulegnie zmianie) oraz kosztorysu, które stanowić będą załączniki do umowy.

Wersja XML