Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, władze gminy zobowiązane są dokonać zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne.

NIE TRZEBA WYMIENIAĆ DOKUMENTÓW OSOBISTYCH

Mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują ważność.

NIE MA OPŁAT ZA ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH, REJESTRACH I EWIDENCJACH

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany następujących nazw ulic:

1) usytuowanych na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach:
a) ul. Generała Zawadzkiego,
b) ul. Żymierskiego,
c) ul. 22 Lipca;

2) usytuowanych w Rozwadzy:
a) ul. Żymierskiego,
b) ul. Pstrowskiego.

I ETAP KONSULTACJI

Pierwszy etap konsultacji odbędzie się w dniach 8.06.2017r. - 19.06.2017r. w formie zgłaszania uwag i propozycji nowych nazw w/w ulic.
Uprawnieni do zgłaszania uwag i propozycji są wszyscy mieszkańcy Gminy Zdzieszowice.

Uwagi i propozycje należy składać pisemnie w terminie od 8.06.2017r. do 19.06.2017r.
1) w sekretariacie Urzędu;
2) drogą elektroniczną na adres: ;
3) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice.

Składając propozycje należy podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców propozycji, Burmistrz Zdzieszowic wybierze dwie, które wraz z propozycją Urzędu zostaną przedstawione w drugim etapie konsultacji mieszkańcom ulic, których nazwy będą zmieniane.

II ETAP KONSULTACJI

Drugi etap konsultacji to spotkanie z mieszkańcami, którzy poprzez wypełnienie ankiety zawierającej propozycje nowych nazw ulic będą mogli opowiedzieć się za którąś z nich.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się:

1) w dniu 21 czerwca 2017r.:
a) o godz. 17:00 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulic: Żymierskiego i 22 Lipca,
b) o godz. 18:00 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulicy Generała Zawadzkiego.

2) w dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 18:00 - dla mieszkańców ulic: Pstrowskiego i Żymierskiego w Rozwadzy.

Uprawnieni do wypełnienia ankiety będą wyłącznie mieszkańcy ulicy, której zmiana nazwy dotyczy.

Nazwa ulicy, która uzyska najwyższą liczbę głosów zostanie przedstawiona w projekcie Uchwały Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach.
Ostateczną decyzję w sprawie nadania nazwy ulicy podejmie Rada Miejska w Zdzieszowicach.

Propozycja Urzędu w sprawie nowych nazw ulic:

Stare Osiedle

Dotychczasowa nazwa ulicy

Nowa nazwa ulicy

ul. Generała Zawadzkiego

ul. Wisławy Szymborskiej

ul. Żymierskiego

ul. Stefana Żeromskiego

ul. 22 Lipca

ul. Czesława Miłosza

Ulice na zwartych osiedlach powinny charakteryzować się spójnością nazw, w celu łatwiejszego zlokalizowania danej ulicy. W związku z tym, że na Starym Osiedlu funkcjonują nazwy ulic odnoszące się do słynnych polskich literatów (ul. Mickiewicza, ul. Prusa, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego), Urząd Miejski w Zdzieszowicach proponuje, aby kontynuować nazewnictwo pochodzące od polskich poetów i pisarzy.

Rozwadza

Dotychczasowa nazwa ulicy

Nowa nazwa ulicy

ul. Żymierskiego

ul. Strażacka

ul. Pstrowskiego

ul. Krapkowicka

Ulica Żymierskiego położona jest w bliskim sąsiedztwie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, stąd propozycja nadania nowej nazwy: ul. Strażacka. Ulica Pstrowskiego jest ulicą, która prowadzi do Krapkowic.

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
Sybila Zimerman


Burmistrz Zdzieszowic zaprasza mieszkańców ulic:

Żymierskiego, 22 Lipca, Generała Zawadzkiego

na spotkanie w sprawie nowych nazw ulic.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017r.

w sali nr 17 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2:

a) o godz. 17:00 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulic: Żymierskiego i 22 Lipca,
b) o godz. 18:00 - dla mieszkańców Starego Osiedla dla ulicy Generała Zawadzkiego.

Na spotkaniu przeprowadzona zostanie ankieta w sprawie nowych nazw ulic.

Uprawnieni do wypełnienia ankiety będą wyłącznie mieszkańcy ulicy, której zmiana nazwy dotyczy,

po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem!!!


Burmistrz Zdzieszowic zaprasza mieszkańców ulic:

Żymierskiego i Pstrowskiego

na spotkanie w sprawie nowych nazw ulic.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017r.

w remizie OSP:

o godz. 18:00 - dla mieszkańców ulic: Żymierskiego i Pstrowskiego.

Na spotkaniu przeprowadzona zostanie ankieta w sprawie nowych nazw ulic.

Uprawnieni do wypełnienia ankiety będą wyłącznie mieszkańcy ulicy, której zmiana nazwy dotyczy,

po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem!!!


PDFProtokół przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic położonych na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach oraz w Rozwadzy (822,93KB)

Wersja XML