Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Mama 4+"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – realizująca Program „Mama 4+”.

Głównym celem ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury.

Ustawa zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie ustalane na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie będzie stanowić jej dopełnienie w wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Poniżej odesłanie do zakładki pn. Program „Mama 4+” na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.opole.uw.gov.pl, w której są przedstawione informacje o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania (wniosków, oświadczenia).

https://www.opole.uw.gov.pl/program-mama-4

Wersja XML