Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...

ZAWIADOMIENIE
(kopia pisma)

Burmistrz Zdzieszowic, działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 5 lutego 2019 r. wydane zostało postanowienie (znak: OŚ.6220.10.2018.JBG/2019) zawieszające postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" planowanego na działce oznaczonej numerem ew. 24/1 obr.0007 Zdzieszowice.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia i zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B203 i B207, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30 oraz o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie stron w powyższej sprawie następuje imiennie przez niniejsze zawiadomienie, które podaje się równocześnie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach http://bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Wersja XML