• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie limitu udostępnień danych jednostkowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, mogą uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Mając na względzie powyższe, tj. wprowadzenie od 1 maja 2019 r. ustawowo określonego limitu udostępnień w danym roku kalendarzowym na rzecz podmiotów publicznych nieposiadających decyzji teletransmisyjnej, prosimy o rozważenie możliwości uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL, do realizacji swoich ustawowych zadań, w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych.

Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.

Uprzejmie przy tym informujemy, iż organem właściwym w sprawach teletransmisji danych jest Ministerstwo Cyfryzacji (Departament Systemów Państwowych). Poniżej do pobrania aktualny wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej, wskazujemy, iż aktualnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności (druk 1141), której przepisy w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu Ministra SWiA udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępniać będą wyłącznie organy gmin, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę mieć na uwadze fakt, iż od 1 maja 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostanie ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym, a ponadto w przeciągu najbliższych tygodni zmianie ulegnie również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL.

Załącznik: PDFUproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15784491
w tym miesiącu: 119800
dzisiaj: 936