Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zmianami), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zmianami),

zawiadamia

o wszczęciu, na wniosek Pana Wojciecha Kaczmarek, Pełnomocnika Spółki Akcyjnej ArcelorMittal Poland, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92, zawarty w piśmie z dnia 15 lipca 2019 r. znak T4/458/2019, przekazany przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu pismem z dnia 30 lipca 2019 r. znak GL.ZUZ.3.421.208.2019.BS, uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2019 r. oraz 17 grudnia 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia do poboru wody tj. studni 3Bbis zlokalizowanej na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach.

PDFZawiadomienie

Wersja XML