Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-04-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja Burmistrza Zdzieszowic Nr GMR.6131.34.2020.SP w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Górna 16 w Zdzieszowicach, obejmującej działkę nr 89/13 ark. mapy 1 obręb Zdzieszowice. Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, pok. A-108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałku do piątku 07.30-15.30.

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 5 maja 2020 r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Zdzieszowic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Treść obwieszczenia w formacie pdf

Wersja XML