Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-06-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx136-015670-XXX-01/10585_LE136_Jasiona_103 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na dz. nr 251, ark. 1, obręb Jasiona, gmina Zdzieszowice -

zawiadamiam o:

1. Uzyskanym uzgodnieniu projektu decyzji z:
- Zarządem Powiatu Krapkowickiego - postanowieniem z dnia 25 maja 2020 r., znak IM.672.12.2020,
- Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - postanowieniem z dnia 19 maja 2020 r., znak DOP-WGPL.483.201.2020.2.IN.
2. wydanej w dniu 29 maja 2020 r. decyzji znak IN.I.746.14.2020.AB, kończącej postępowanie w sprawie.
Strony mogą osobiście zapoznać się z decyzją oraz zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty - tel. 77 45 24 529, 77 45 24 130.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 § 2 K.p.a.).

PDFobwieszczenie

Wersja XML