Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-11-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. Poz. 55 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 16 listopada 2020 r. została wydana decyzja Burmistrza Zdzieszowic Nr GMR.6131.107.2020.SP w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 20 w Zdzieszowicach, obejmującej działkę nr 381/84 ark. mapy 8 obręb  Zdzieszowice.

Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, pok. A-108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałku do piątku 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 01 grudnia 2020 r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Zdzieszowic oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

PDF2020-11-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic

Wersja XML