Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-11-13 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001752_OPO_A (ORx136-010220-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 342/28, ark. 9 obręb Zdzieszowice.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. i art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym niniejszej sprawy oraz prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 77 45 24 130.

PDFobwieszczenie

Wersja XML