Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5 stycznia 2021 r. otwieramy PSZOK w Zdzieszowicach

5 stycznia 2021 roku uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Zdzieszowice. Punkt zlokalizowany przy ul. Filarskiego 35 F w Zdzieszowicach czynny będzie cztery dni w tygodniu, w tym w każdą sobotę. Godziny otwarcia PSZOK wskazali sami mieszkańcy w przeprowadzonej na gminnym portalu ankiecie.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Zdzieszowice w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem dowodu osobistego oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa załączony Regulamin oraz Wykaz przyjmowanych odpadów na PSZOK.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

 1. Bioodpady: surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie.
 2. Popiół: z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych.
 3. Odpady wielkogabarytowe: meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi.
 4. Opony: opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 56 cm, opony jednośladów – obowiązuje limit 4 szt. na mieszkańca na rok.
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa), szkło płaskie (okienne) - obowiązuje limit 300 kg na mieszkańca na rok.
 6. Szkło: opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach).
 7. Papier: opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zużyte zeszyty i stare książki, katalogi, prospekty, kalendarze, papierowe torby na zakupy).
 8. Odzież i tekstylia: ubrania, ręczniki, firanki, pościel, ściereczki i szmatki niezanieczyszczone smarami.
 9. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: w tym styropian opakowaniowy, metale (np. puszki, garnki metalowe, druty), plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyki po owocach, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne (wiadra, miski).
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, odkurzacze, żelazka).
 11. Odpady niebezpieczne: rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty, oleje i tłuszcze, opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, środki ochrony roślin, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, leki. Dla tej grupy odpadów niebezpiecznych obowiązują roczne limity bezpłatnego przyjęcia odpadów na PSZOK.
 12. Odpady inne niż odpady medyczne: odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (np. igły po insulinie).

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.
 
PSZOK w Zdzieszowicach powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Budowa PSZOK przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności gminy, jakości życia i świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano między innymi wiatę, kontener socjalno-biurowy, pomieszczenia magazynowe, wagę z fundamentem, zakupiono kontenery i pojemniki na odpady. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 084 022,76 zł z czego ponad 900 tys. zł to kwota dofinansowana ze środków unijnych.

Nazwa Beneficjenta: Związek Międzygminny „Czysty Region”
Tytuł projektu: Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
Całkowita wartość projektu: 1 084 022,76 zł
Dofinansowanie z UE: 921 419,34 zł
Numer umowy: RPOP.05.02.00-16-0008/17-00
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie: czytaj

PDFRegulamin korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

XLSXWykaz przyjmowanych odpadów na PSZOK

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML