Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach: Nr XVIII/161/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 26 kwietnia do 17 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w godzinach pracy urzędu oraz udostępnionego na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (sala narad B112) o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zdzieszowic, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres lub , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 czerwca 2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 283 ze zm.),  zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia do 1 czerwca 2021 r.: na piśmie, lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko–mpzp2020” na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa, umieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Załączniki: 

PDFmpzp_żyrowa-wyl04_21.pdf (209,04KB)
PDF16.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa.pdf (147,72KB)
PDFprognoza_zyrowa_wyl04_21.pdf (365,60KB)
PDFrysunek_mpzp_zyrowa_wyl04_21.pdf (6,19MB)
PDFrysunek_prognoza_przyr_mpzp_zyrowa_wyl04_21.pdf (6,27MB)
PDFuzasadnienie_mpzp_zyrowa_wyl04_21.pdf (129,43KB)
 

Wersja XML