Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka

W  związku z rozpoczęciem naboru wniosków do programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Burmistrz Zdzieszowic zaprasza uprawnione osoby (uczennice i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022) zamieszkałe na terenie Gminy Zdzieszowice do udziału w Programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie / uczennice zamieszkali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś i zlikwidowano PPGR, będący krewnymi w linii prostej osób, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem PPGR.

Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ale sprzęt ten zwróciły do szkoły i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt, o ile spełniają pozostałe warunki otrzymania wsparcia.
Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: PDFfaq_-_granty_ppgr_1510-3.pdf

W ramach grantu może zostać zakupiony sprzęt komputerowy (laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
    • Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
    • Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
    • Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich: oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy).
 2. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej: oświadczenie ucznia szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy).
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danych PPGR, można dołączyć go do wyżej wymienionego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można składać do dnia 3 listopada 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. B. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Pan Piotr Lebok, tel. 77 40 64 413.
 
Dokumenty do pobrania:
    1. PDFdeklaracja-udzialu-w-projekcie-i-zapotrzebowanie.pdf
    2. PDFWzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.pdf
    3. PDFWzór_oświadczenia_ucznia który osiągnął pełnoletniość.pdf
    4. PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych do oświadczenia.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML