Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Nie-sami-dzielni" Kurierzy społeczni wspierają mieszkańców Gminy

Od 3 stycznia 2022 roku w Gminie Zdzieszowice funkcjonuje usługa „kuriera społecznego” koordynowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kurierzy społeczni wpierają osoby potrzebujące w zakresie:

 1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związanych z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem i/lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmieniu, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywania porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywania niezbędnych zakupów oraz regulowania opłat domowych, czynności dotyczących prowadzenia spraw osobistych, w tym pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczących zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomocy przy przemieszczaniu się);

 2. opieki higienicznej (np. czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiany pielucho - majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno - pielęgnacyjnych, pomocy przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układaniu osoby leżącej w łóżku i pomocy przy zmianie pozycji);

 3. zapewnienia kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagających nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby wspieranej oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby wspieranej, czynności wspomagających uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 4. doraźnej pomocy wg potrzeb – na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy kurierem społecznym a osobą wspieraną.

Pomoc skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność, a także do osób po 60 roku życia samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy.
Kurierzy społeczni działają w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Program realizowany będzie w czasie od 03.01.2022 – 31.10.2022.

Osoby wymagające wsparcia w w/w zakresie mogą zgłaszać swoje potrzeby
pod numerem telefonu 77 474 97 01 lub 77 474 97 04 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wersja XML