Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o świadczenia w związku z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy

Od poniedziałku (21 marca) będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybyłym do Gminy Zdzieszowice po 24 lutego 2022 roku.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Dla osób posiadających Profil Zaufany można to zrobić również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Mój Gov (ePUAP). Taki wniosek koniecznie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Telefon: (77) 40 64 400
e-mail:

Załączniki:

PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (166,89KB)

PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania (80,77KB)

Ważne informacje:

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania tej pomocy są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 605). Wzór wniosku, który trzeba złożyć, wskazuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 608).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca br. świadczenie jest wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni i jest wypłacane z dołu. To oznacza, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli więc ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma wtedy świadczenie za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny albo poczekać do momentu, aż obywatele Ukrainy opuszczą jej mieszkanie lub dom, i dopiero wtedy złożyć dokumenty.

Wniosek o przyznanie świadczenia podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Po tym czasie gmina wypłaci pieniądze - jeżeli nie zostaną stwierdzone przesłanki negatywne do uzyskania wsparcia (podanie nieprawdziwych informacji lub występowanie zagrażających życiu lub zdrowiu warunków zakwaterowania).

Wersja XML