Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków na udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wstępnym naborze wniosków na udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 34 % kosztów w/w zakresu.

Pozostałe 66% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 23.05.2022 r. do 06.06.2022 r.

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl. Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Sprawę prowadzi Aleksandra Kałużna – tel. 77 40 64 453.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

DOCXwniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (9,32KB)

PDFwniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (94,24KB)

PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (39,20KB)

PDFoświadczenie współwłaściciela, że wyraża on zgodę na realizację zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w ramach 'konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego (42,70KB)

PDFoświadczenie właściciela, że wyraża on zgodę na realizację zadania polegającego na Usunięciu wyrobów azbestowych z nieruchomości w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa opolskiego (39,36KB)

PDFoświadczenie o pomocy de minimis (50,50KB)

PDFinformacja o wyrobach zawierających azbest (107,23KB)

PDFocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (163,16KB)

PDFoświadczenie o wywiązywaniu się z ciążących zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych organów lub podmiotów oraz zobowiązań cywilnoprawnych (25,78KB)

PDFoświadczenie (72,65KB)

Wersja XML