Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne - MGOPS w Zdzieszowicach

ADRES:

ul. Góry Św. Anny 21B/2
47-330 Zdzieszowice
tel. (77) 474 97 01, 474 97 02
e-mail:
Strona BIP: http://ops.zdzieszowice.pl

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

KIEROWNIK: 
RENATA NACHTYGAL

STATUS PRAWNY:
Uchwała Nr  VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI:

Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Zdzieszowic.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także - zgodnie ze stosownymi upoważnieniami Burmistrza Zdzieszowic - zadania wynikające z ustaw:

GŁÓWNE ZADANIA:

I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

II. Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie :

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
 2. ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
 3. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
 2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 4. realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

IV. Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:

Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:

V. Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

 1. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

VI. Zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności przyznawanie oraz wypłata świadczeń wychowawczych.

VII. Zadania określone ustawą o systemie oświaty:
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekcja Pomocy Środowiskowej,
 2. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej,
 3. Referat Księgowości,
 4. Sekcja Administracyjna,
 5. Domy Dziennego Pobytu:
  • Dom Dziennego Pobytu "Jarzębina",
  • Dom Dziennego Pobytu "Stokrotka",
 6. Sekcja do Spraw Asystentury Rodzinnej, 
 7. Inspektor Ochrony Danych,
 8. Placówka Wsparcia Dziennego Prowadzona w Formie Pracy Podwórkowej.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zgodnie z KPA lub według przepisów szczególnych.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Wersja XML