Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).

Podmioty wrażliwe to: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Co należy złożyć:

W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 dodatek nie przysługuje.
      
Ważne: Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na stronie https://ceeb.gov.pl/

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice  do dnia 30.11.2022 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój A-15 lub  pod nr tel. 77 40 64 438.

Wnioski do pobrania i szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Dostępny jest również "Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego"

DOCXwniosek o wypłatę dodatku (33,04KB)

PDFwniosek o wypłatę dodatku (123,78KB)

Wersja XML