Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla mieszkańców w sprawie postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Informacje dla mieszkańców w sprawie postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach dotyczącego wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 71”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. W tym przypadku jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 KPA, gdy do urzędu wpłynie wniosek o wydanie decyzji Burmistrz zobowiązany jest do wszczęcie postępowania. Postępowanie musi być zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek inwestora (zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ), w tym przypadku inwestorem jest Energia Przyszłości Spółka Cywilna Krystian Karpa, Robert Karpa, Paweł Domagała, Mariusz Kurdziel, Damian Kujawa z siedzibą w Krakowie (30-733), przy ul. Obrońców Modlina 7D.

Energia Przyszłości Spółka Cywilna Krystian Karpa, Robert Karpa, Paweł Domagała, Mariusz Kurdziel, Damian Kujawa złożyła dnia 10.10.2022 r. do tutejszego urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym Burmistrz musiał wszcząć postępowanie administracyjne.

Dnia 13.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 71” planowanego na działce ewidencyjnej nr 1135/1 położonej w obrębie Zdzieszowice.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 71” zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcie ma polegać na budowie instalacji do przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i medycznych, z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.

Wytworzone w procesie kogeneracji ciepło w postaci gorącej wody będzie zabezpieczać w całości zapotrzebowanie obiektów na ciepło dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przy termicznym przekształcaniu odpadów uruchomiona zostanie także w kogeneracji produkcja energii elektrycznej, z przesyłem prądu do sieci energetycznej poprzez zespół trafostacji. Wydajność  instalacji w zakresie ilości przetwarzanych odpadów wyniesie około 0,4 Mg/h, do 10 Mg/dobę i do 3200 Mg/rok

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ po wszczęciu postępowania Burmistrz ma obowiązek wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Krapkowicach o wydanie uzgodnień i opinii dla planowano przedsięwzięcia.

W związku z czym dnia 18.10.2022 r. wystąpiono do:

Ww. instytucje mają 30 dni na wydanie uzgodnień i opinii - zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z czym dnia 18.10.2022 r. Burmistrz Zdzieszowic zawiadomił społeczeństwo (mieszkańców Gminy Zdzieszowic) o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – czyli można przyjść do urzędu (pokój B-207) i zapoznać się z raportem (raport opisuje przedsięwzięcie). Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie od 02.11.2022 do 01.12.2022 r.

Społeczeństwo ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy OOŚ), czyli:

Zgodnie z art. 36  ustawy OOŚ Burmistrz może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W związku z czym Burmistrz Zdzieszowic planuje przeprowadzić spotkanie z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice. Spotkanie przeprowadzone będzie po otrzymaniu uzgodnień i opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Krapkowicach. O dacie i miejscu spotkania mieszkańcy będą zawiadomieni z wyprzedzeniem.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się biorąc pod uwagę:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Zdzieszowic.

Postępowanie administracyjne musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej. W związku z czym Burmistrz jest zobowiązany wydać decyzje dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której:

Burmistrz Zdzieszowic:

Wersja XML