Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty KRUS

Jak uniknąć wypadków w okresie jesienno-zimowym

Jesień i zima to czas, kiedy ryzyko wypadków  znacznie wzrasta. 

Złe warunki pogodowe, woda, lód,  liście leżące na podwórzu i ciągach komunikacyjnych oraz szybko zapadający zmierzch są często przyczyną wypadków. 

Opolski Oddział KRUS przypomina najważniejsze zasady, które należy przestrzegać w celu uniknięcia wypadków w okresie jesienno-zimowym w gospodarstwie rolnym:
- ciągi komunikacyjne, podwórza odśnieżać i posypywać popiołem, piaskiem lub solą;
- usuwać sople zwisające z dachów i drzew, szczególnie w ciągach komunikacyjnych;
- stosować czyste obuwie, z protektorową, antypoślizgową  podeszwą, dostosowane do odpowiedniej pory roku, do panujących warunków atmosferycznych, do wykonywanej pracy, dobrze przylegające do stopy z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami;
- zadbać o odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy oraz warunków atmosferycznych, strój powinien przylegać  do ciała, bez luźnych, zwisających elementów, mankiety koszuli powinny być zapięte;
- w miarę możliwości należy wyrównać podłoże podwórzy, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne aby zapobiec zbieraniu się wody, zamarzaniu czy tworzeniu się grząskich terenów;
- zadbać o odpowiednie odprowadzenie wód opadowych - do zbiorników lub rowów, oczyścić odpływy wody;
-  uporządkować  miejsca częstego przemieszczania się - usunąć deski, kamienie z podłoża, pozamiatać liście, spłukać wszelkie nieczystości;
- po nocnych przymrozkach sprawdzać stan schodów wyjściowych z domu, stan drabin i podestów, progów,  gdyż mogą być oblodzone;
- stopnice schodów powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału i zabezpieczone przed poślizgiem;
- zadbać  o odpowiednie oświetlenie w budynkach gospodarczych i inwentarskich oraz ciągach komunikacyjnych, zalecane jest używanie oświetlenia na fotokomórkę w przejściach, co umożliwia przenoszenie przedmiotów bez konieczności ich odstawienia;
- miejsca zabaw dla dzieci, ślizgawki nie powinny znajdować  się w bliskim sąsiedztwie miejsc, w których wykonywana jest  praca w gospodarstwie rolnym, ale  w wydzielonych, ogrodzonych  w tym celu miejscach;
- wykonując prace w gospodarstwie o każdej porze roku należy być wypoczętym, unikać pośpiechu oraz stosować przerwy w pracy.

Opracował: Andrzej Skrzipczyk
Inspektor ds. prewencji OR KRUS w Opolu


Działy specjalne, termin składania deklaracji 

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:
    1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
    2. uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100m2
    3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2
    4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej
    5. Drób rzeźny:
    • kurczęta- powyżej 1000 szt. ( w skali roku )
    • gęsi – powyżej 500 szt. ( w skali roku ) 
    • kaczki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
    • indyki – powyżej 500 szt. ( w skali roku ) 
    • strusie – powyżej 20 szt. ( w skali roku )
    6. Drób nieśny:
    • kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)
    • gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. (w skali roku) 
    • kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. (w skali roku) 
    • indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
    • kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
    • strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. (w skali roku)
    7. Zakłady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna - liczba jaj):
    • kurczęta – powyżej 3000 szt.
    • gęsi – powyżej 3000 szt.
    • kaczki – powyżej 3000 szt.
    • indyki – powyżej 3000 szt.
    • strusie – powyżej 50 szt.
    8. Zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
    • lisy i jenoty
    • norki
    • tchórzofretki
    • szynszyle
    • nutrie
    • króliki
9.  Pasieki powyżej 80 rodzin
10. Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.
Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego  jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.
Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Opracowała: Katarzyna Bunkiewicz
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Wersja XML