Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Czytelnii Internetowej

RAMOWY
REGULAMIN CZYTELNII INTERNETOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zdzieszowicach

 1. Regulamin ustala zasady oferowania usług internetowych.
 2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Biblioteka może ustalić wysokość opłat za wydruki, przegrywanie itp., zgodnie z Ustawą z dn. 27.VI.1997 o bibliotekach (Dz.U. zdn. 28.VII.1998, art. 14 pkt. 2). Cennik stanowić będzie wówczas załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług, wynikłe z przyczyn leżących poza biblioteką.
 4. Czytelnia Internetowa jest czynna:

  Poniedziałek   -10.00 - 18.00
  Wtorek        - 10.00 – 16.00
  Środa         - 10.00 – 18.00
  Czwartek      - 10.00 – 16.00
  Piątek        - 10.00 – 18.00
  Sobota        - nieczynne
 5. Użytkownik, wyrażający wolę korzystania z Czytelnii Internetowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza (informatyka) oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika i w miarę możliwości udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 7. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 8. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
  Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych, może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
  Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
  Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i  edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie w w. w. celach traktowane jest priorytetowo. 
 11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 12. Użytkownik ma prawo do:
  - korzystania z Internetu,
  - pracy z programami MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
  - zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza.
  - kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Za wydruk obiera się opłatę zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.
 13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na  nośnikach nabytych w bibliotece. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym, zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 15. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 17. Użytkownikowi zabrania się:
  - podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  - instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
  - zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
  - wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  - łamania zabezpieczeń systemu,
  - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 18. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie inne nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią.
 19. Użytkownik ma obowiązek poinformować gospodarza klubu o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 20. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji , jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 21. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelnii Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a użytkownik może się odwołać do Dyrektora/Kierownika biblioteki.
 22. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora/Kierownika Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
Wersja XML