Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inofrmacja o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest.

Przypominamy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań z zakresu wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) osoby posiadajace materiały zawierające azbest zobowiązane są do dokonania ich inwentaryzacji, poprzez sporządzenie spisu z natury.
   
    Zebrane dane, w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, należy przedłożyć Burmistrzowi Zdzieszowic do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Osoby prawne powinny przedłożyć wskazaną informację właściwemu Marszałkowi Województwa.
   
    Apeluję o jak najszybsze złożenie powyższej informacji (w terminie do 31 stycznia 2010 r.), gdyż jest to dokument niezbedny do ubiegania się w 2010 r. o dotacje na prace związane z usuwaniem, transportem oraz składowaniem azbestu.

    Szczegółowe informacje oraz wzór formularza zgodnie z którym należy przeprowadzać ocenę stanu wyrobów zawierających azbest oraz formularza służącego do przeprowadzenia inwentaryzacji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach -  Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska pokój B-207, telefon 077/40 64 453.

W związku z powyższym proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu, celem uzyskania szczegółowych informacji.


Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing

Wersja XML