Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla beneficjentów Małych Projektów w Januszkowicach

W dniu 25 listopada w budynku OSP w Januszkowicach odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych pod nazwą Przygotowanie małych projektów dla beneficjentów z obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Zajęcia prowadzone były przez Pana Bohdana Kamińskiego, trenera i animatora, autora opracowań i publikacji w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju regionalnego, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania projektem, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju zasobów ludzkich.
Beneficjentami środków w ramach  tzw. "małych projektów" realizowanego w ramch osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 są osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania LSR zainteresowane aplikowaniem i uzyskaniem wsparcia na realizację małych projektów w ramach PROW, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Św. Anny” w woj. opolskim.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML