Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na LOGO gminy. Termin ogłoszenia wyników przesunięty.

Z przyczyn formalno prawnych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic z dnia 08.07.2008r. termin ogłoszenia zwycięzcy konkursu na logo gminy Zdzieszowice został przesunięty do 15 października 2008r.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1988r. Nr 162, poz 1126) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Z w/w przepisu wynika, że do kompetencji rady gminy tzn. organu stanowiącego i kontrolnego w gminie, należy podjęcie przedmiotowych uchwał. W obecnym stanie prawnym żaden przepis nie zawiera definicji pojęcia "LOGO". Słownik wyrazów obcych - Wydawnictwa Naukowego PWN - określa "logo" jako graficzny symbol przedsiębiorstwa, firmy, serii wydawniczej itp. W związku z tym logo należy uznać za symbol graficzny mieszczący się w kategorii innych symboli, o których stanowi cytowany wyżej przepis ustawy o odznakach i mundurach (tym bardziej, że logo będzie używane na materiałach promocyjno-reklamowych, a nie jako znak towarowy).

 

Reasumując przepraszamy wszystkich, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w ogłoszony przez UM w Zdzieszowicach konkurs. Zapewniamy jednak, że wszystkie 174 nadesłane prace zostaną przedstawione komisji i rzetelnie ocenione.

 Zarządzenie Nr Or. S 0151/127/08.

Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 08.07.2008


w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy.


Na podstawie art. 31 oraz art.7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ zarządza się co następuje:


§ 1


W zarządzeniu nr Or.S. 0151/100/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Zdzieszowice w postaci logo gminy wprowadzam następujące zmiany:


1. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 Powołuję Komisję Konkursową – jury w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Dieter Przewdzing – Burmistrz Zdzieszowic

 2. Członek Komisji – Brygida Bukowińska – Sekretarz Gminy Zdzieszowice

 3. Członek Komisji – Stefan Czarnecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 4. Członek Komisji – Joanna Paciorek – Biuro Administracyjno – Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

 5. Członek Komisji – Sybila Zimerman – Urząd Miejski w Zdzieszowicach

 6. Edward Szymainda – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

 7. Jerzy Kuźmiuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 8. Marek Szuster – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 9. Antoni Borecki – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 10. Łukasz Sokołowski – przewodniczący Komisji Samorządowo – Środowiskowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 11. Adrian Zimerman – Urząd Miejski w Zdzieszowicach”


  2. Po § 3 dodaje się § 3a, który otrzymuje brzmienie:

§ 3a Komisja Konkursowa w trybie prac opisanych w regulaminie wybierze pięć spośród wszystkich nadesłanych prac. Zostaną one przedstawione radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, która w drodze głosowania dokona wyboru zwycięskiej pracy, po czym uchwałą zatwierdzi wybraną prace. Laureata konkursu poznamy w terminie 31 dni od dnia podjęcia uchwały w powyższej sprawie.


§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach internetowych Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML