Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SO.01 - Wydanie dowodu osobistego

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.01
KARTA USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.391)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2015., poz. 212)

Wymagane dokumenty

1 - wypełniony druk wniosku o wydanie dowodu osobistego,

2- jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Opłaty bezpłatnie
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 077 40 64 445

Termin załatwienia sprawy

Okres oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi 30 dni od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji tej przysługuje odwołanie, które rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej) ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w postaci wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pobierz PDFwniosek o wydanie dowodu osobistego /drukowany na jednej kartce - dwustronnie/

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016

Wersja XML