Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/06
KARTA USŁUGI
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.672)

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

3. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800)

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku

Opłaty

Nie wymaga opłaty skarbowej zgłoszenie instalacji – przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód realizowana w ramach budownictwa mieszkaniowego.

120 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia ma służyć wyłącznie obsłudze gospodarstwa rolnego, bez związku funkcjonalnego z budynkiem mieszkalnym.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. B. Chrobrego 34 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Pokój nr B 207, tel. 0774064453
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalnia może przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. W przypadku nowo wybudowanej oczyszczalni lub zmienionej w sposób istotny prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

2. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informacje o:
- rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji,
- zmianie danych w zakresie właściciela bądź parametrów instalacji.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFZałącznik Nr 1 wzór wniosku - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska Data: 25.08.2016 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska

Wersja XML