Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/10 - Ulgi lokalne

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 
47-330 Zdzieszowice, 
tel.: +48 77 4064400, faks: +48 77 4064444 e-mail: um@zdzieszowice.pl 
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/10
KARTA USŁUGI

ULGI LOKALNE

 

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2018 r. poz. 362)
* PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
zmiany:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. (poz. 276)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)
zmiany:
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. (Nr 254, poz. 1704)
 - PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (poz. 238)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minmis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

Wymagane dokumenty

Wniosek: o udzielenie ulgi w spłacie podatku  (odroczenie lub rozłożenie na raty, lub umorzenie zaległości podatkowej) wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte we wniosku.

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (Burmistrzowi Zdzieszowic), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu  nr 1.
3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:
a) rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
b)rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8).

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3)informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzu  nr 2.

Podmiot (podatnik) ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji na formularzu nr 3

Opłaty Brak
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
osoby fizyczne: pokój nr A-017;  nr tel. (77) 4064423;
(77) 4064432; (77) 4064443
osoby prawne: pokój nr  A-016;  nr tel. (77) 4064422
Termin załatwienia sprawy Decyzję wydaje organ podatkowy w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja jest dostarczana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Uwagi i dodatkowe informacje

Wnioski  można składać w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFnr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. - Dz.U. poz. 1543)

nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.- Dz.U. Nr 121, poz.810)

PDFnr 3 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r.)

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 14.06.2018 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 15.06.2018 r.

Wersja XML