Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,  faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/01
KARTA USŁUGI
Podatek od nieruchomości - osoby prawne

 

Podstawa prawna

Stawki na 2015 rok

 • PDFUchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 13 grudnia 2012r. poz. 1819)

Stawki na 2016 rok

Stawki na 2017 rok

Stawki na 2018 rok

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)

Deklaracja na podatek od nieruchomości z załącznikami

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:
- PPD-1 do doręczeń,
- PPS-1 szczególne,
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-16;
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • złożenie deklaracji do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy,
 • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca z pisemnym uzasadnieniem korekty).
Tryb odwoławczy
 • Brak
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek płatny jest w 12 proporcjonalnych ratach lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie I raty;

I rata podatku jest płatna do dnia 31 stycznia, zaś raty II-XII w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Stosowane za 2015 rok

 • DN - Deklaracja na podatek od nieruchomości 
 • ZA - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 10.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.

KARTA USŁUGI

Fn-P/01

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

 

Podstawa prawna

Stawki podatkowe

Stawki na 2015 rok

Stawki na 2016 rok

Stawki na 2017 rok

Stawki na 2018 rok

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 10.12.2019 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska; 31.12.2019 r.

Wersja XML