Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/05
KARTA USŁUGI
Podatek rolny - osoby fizyczne

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1256 ze zm.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zał. nr 1, formularz na 2015 rok
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 7 i 9 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularz stosowany od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) - załączniki nr 1-4 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019r. (do pobrania na dole strony)
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/117/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2713)

Stawki na 2015 rok

 • Uchwała Nr PDFLIII/422/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31 października 2014r. poz. 2376), tj.
  - dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 92,50 zł/ha przel.
  - dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 185,00 zł/ha

Stawki  na rok 2016

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 95,00 zł./ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha)- 190,00 zł. /ha

Stawki  na rok 2017

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 100,00 zł./ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 200,00 zł. /ha

Stawki  na rok 2018

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 105,00 zł./ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 210,00 zł. /ha

Stawki  na rok 2019

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 110,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 220,00 zł/ha

Stawki  na rok 2020

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 125,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 250,00 zł/ha

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)

Informacja podatkowa (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami)

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:
- PPD-1 do doręczeń,
- PPS-1 szczególne,
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-17;
nr tel. 0-77 40 64 423; 0-77 40 64 432 lub 077 40 64 443
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy
 • Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt notarialny (np.: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu lub dzierżawy itp.),
 • postanowienie Sądu o nabyciu spadku,
 • lub wypis z ewidencji gruntów,
 • lub wypis z księgi wieczystej.

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Stosowany za 2015 rok

 • INRL - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 19.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.

 

Wersja XML