Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/07
KARTA USŁUGI
Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562)
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. poz. 2436)

Stawki na 2015 rok

 • PDFUchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 13 grudnia 2012r. poz. 1820)

Stawki na 2016 rok

Stawki na 2017 rok

Stawki na 2018 rok

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1(6)) wraz z  załącznikiem (DT-1/A(6)) - w przypadku składania korekty deklaracji należy przedłożyć do wglądu umowę kupna-sprzedaży lub fakturę nabytego lub zbytego środka transportowego

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

- PPD-1 do doręczeń
- PPS-1 szczególne
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii- 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach;
Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-16;
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy Termin składania deklaracji: do 15 lutego na dany rok podatkowy, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.
Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr : 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek zasadniczo jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15.II i do dnia 15.IX każdego roku podatkowego.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane począwszy od 2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 10.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.

 

Wersja XML