Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2012 roku

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przedmiot kontroli: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, "Odnowa i rozwój wsi" Żyrowa
Raport z czynności kontrolnych: PDFraport
Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych: PDFlista kontrolna
Data:  2012-11-02

Organ kontrolujący: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość przechowywania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne
Data:  2012-10-09

Organ kontrolujący: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość sporządzania aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, prawidłowość kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne
Data:  2012-10-09

Organ kontrolujący: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Sprawdzanie podstaw prawnych decyzji o zmianie imienia i nazwiska, weryfikacja dowodów zgromadzonych w sprawach, werfikacja przekazania informacji o dokonanej zmianie do właściwych organów, terminowość wydawania decyzji, terminowość przekazywania informacji o dokonanych zmianach.
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne 
Data:  2012-10-09

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przedmiot kontroli: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Raport z czynności kontrolnych: PDFraport 
Data:  2012-09-06
Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych: PDFlista kontrolna 
Data:  2012-09-06

Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2008, 2009, i 2010 obejmująca następujące zagadnienia: 

 1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne
 2. Ksiegowość i sprawozdawczość budżetową
 3. Budżet jednostki - dochody i wydatki
 4. Gospodarka mieniem
 5. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi

Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli cz.1 PDFprotokół kontroli cz.2
Data:  2012-07-12
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystąpienie pokontrolne
Data:  2012-09-06

Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
Przedmiot kontroli: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach
Protokół kontroli: PDFprotokół kontroli 
Data: 2012-04-19

Organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola problemowa w zakresie ochrony środowiska w ZARMEN Sp. z o.o. ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa Zakład Remontowo Montażowy Zdzieszowice ul. Powstanców Śląskich 1; 47-330 Zdzieszowice
Zarządzenie pokontrolne: PDFzarządzenie pokontrolne 
Data: 2012-02-27

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przedmiot kontroli: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego
Raport kontrolny: PDFraport
Data: 2012-01-13

Wersja XML