Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Tytuł sprawy:

Udzielenie informacji o środowisku

Podmioty uprawnione:

Każdy

Komórka organizacyjna:

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1.Wniosek o udzielenie informacji o środowisku

2.Odmowa udostępnienia informacji – decyzja administracyjna

3.Naliczenie opłaty za udostępnienie informacji i poinformowanie strony o jej wysokości

4.Uiszczenie opłaty i udostępnienie informacji

Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat ( Dz. U. z 2003 r., Nr 50, poz. 435)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

ul. Bolesława Chrobrego 34

47 – 330 Zdzieszowice

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (dz. U. z 2003 r., Nr 50, poz. 435)
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.).  

Dokumenty:

 PDFWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 DOCWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 
Wersja XML