Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.

Uchwała Nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458 ; z 2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 217, poz.1281), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222,  art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala , co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012r. w łącznej kwocie  39.997.137 zł,  w tym: 
1) dochody bieżące: 39.897.137 zł 

2) dochody majątkowe: 100.000 zł 

jak w załączniku nr 1 – tab. nr 1  

2. Ustala się wydatki budżetu na 2012r. w łącznej kwocie  41.214.105 zł , w tym: 
1) wydatki bieżące: 39.726.739 zł 

2) wydatki majątkowe: 1.487.366 zł 

jak w załączniku nr 1 – tab. nr 2  

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 1.216.968 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.472.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

2. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 255.032 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 282.000 zł przeznacza się na wydatki

 budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w wysokości 280.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w  wysokości 2.000,00zł 

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 

jak w załączniku nr 5. 

§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości : 105.494 zł, 

2) celową w wysokości : 88.000 zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.  

§ 8. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu wynosi 6.000.000 zł.  

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 

jak w załączniku nr 6,tab.nr 1i2  

§ 10. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w  ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 123.367 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 7.   

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do : 

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w  planie wydatków majątkowych w ramach działu. 

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian  planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

4) zaciągania w roku 2012 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy  Zdzieszowice. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla

PDFZalacznik1.pdf
PDFZalacznik2.pdf
PDFZalacznik3.pdf
PDFZalacznik4.pdf
PDFZalacznik5.pdf
PDFZalacznik6.pdf
PDFZalacznik7.pdf
PDFuzasadnienie.pdf
PDFzał_1_uzas.pdf
PDFzał_2_uzas.pdf
PDFzał_3_uzas.pdf
PDFwykaz_ochrona_srodowiska.pdf
PDFMiGBP.pdf
PDFsport.pdf
PDFzakup.pdf
PDFkultura.pdf
PDFsprzedaz.pdf
Wersja XML