Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXII/235/09

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458 / oraz art.24 ust.11,art.165,173, 174,176, 184 ust.1 i 2 pkt.2, ust.3, art.188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420; z 2006r.Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170,poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r.Nr 180,poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz.100 / oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 14, art.402 ust.4,5 i 6, art.403, art.406 i art.420 i 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2008r.Nr 25, poz.150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz.1464; z 2009r.Nr 19, poz.100 / Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje :

  

§ 1.

Uchwala się budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok kalendarzowy 2009r.

§ 2.

Uchwala się dochody , przychody i wydatki budżetowe na 2009 r. w następujących kwotach: 

1. Dochody 38.132.557 zł. 
w tym:

1.dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.207.742 zł.
2.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 276.000 zł


2. Wydatki 40.137.652 zł. 
w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.207.742 zł 
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych305.680 zł

3. Przychody 2.041.095 zł

zgodnie z załącznikiem Nr : 1 i 2

§ 3.

Uchwala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości : 2.693.200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych – GFOŚ, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Uchwala się plan dotacji z budżetu gminy w wysokości : 1.092.162 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości : 381.136 zł,
2) celową w wysokości : 6.500 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8.


1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, 
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Czarnecki

Wersja XML