Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.

UCHWAŁA Nr XLIV/330/09 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 29 grudnia 2009r.


w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.l055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180,poz.l 111, Nr 223, poz.1458 ; z 2009r.Nr 52, poz. 420 / Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:


§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu na 2010r. w łącznej kwocie 40.460.889 zł, w tym:
   1) dochody bieżące: 38.953.889 zł
   2) dochody majątkowe: 1.507.000 zł;

jak w załączniku nr 1 - tab. nr 1


2.Ustala się wydatki budżetu na 2010r. w łącznej kwocie 48.046.889 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące: 36.980.160 zł
   2) wydatki majątkowe: 11.066.729 zł;

jak w załączniku nr 1 - tab. nr 2

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie 7.586.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.586.000 zł.

§ 3.

3.Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.586.000 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 245.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 242.700 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300 zł

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
-jak w załączniku nr 4.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - jak w załączniku nr 5.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 221.440 zł,
2) celową w wysokości: 79.157 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 
-jak w załączniku nr 6,tab.nr 1 i2

§ 10.

Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 113.602 zł 
-zgodnie z załącznikiem nr 7.

§11.

1.Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do :

1)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3)przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4)zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.


§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 Or. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Monika Wąsik-Kudla
 

Wersja XML