Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.

UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.f 806; z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z2008r.Nr 180,poz. I i 11, Nr 223, poz.1458 ; z2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz.l020) ,art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz.l020) oraz art.42 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 201 Or. Nr 238, poz.1578  Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011r. w łącznej kwocie 47.498.033 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 42.183.664 zł
2) dochody majątkowe: 5.314.369 zł;
jak w załączniku nr 1 - tab. nr 1
2.Ustala się wydatki budżetu na 2011r. w łącznej kwocie 49.955.033 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 40.443.985 zł
2) wydatki majątkowe: 9.51 1.048 zł;
jak w załączniku nr 1 - tab. nr 2

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 2.457.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.457.000 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.457.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 284.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 279.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
-jak w załączniku nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości : 64.176,63 zł,
2) celową w wysokości : 92.848,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu wynosi 6.000.000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011
-jak w załączniku nr 5, tab. nr 112

§ 10. Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego na łączną kwotę 133.374 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do :
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach winnych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w pianie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) zaciągania w roku 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłat upływa w roku następnym.
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.000.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla

 

zał_1.pdf
zał_2.pdf
zał_3.pdf
zał_4.pdf
zał_5.pdf
zał_6.pdf
uzasadnienie.pdf
zał_1_uzas.pdf
zał_2_uzas.pdf
zał_3_uzas.pdf
wykaz_zadan.pdf
plan_fin_inst_kultury.pdf
materiał_informacyjny.pdf

Wersja XML