Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dotyczące abzestu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZDZIESZOWICE!

Urząd Miejski w Zdzieszowicach przypomina o obowiązku przedstawienia informacji na temat:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi miasta.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku .
W związku z tym prosimy właścicieli nieruchomości o przedłożenie w/w informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2013 r. I dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, pokój nr B-207.

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest dostępny jest tutaj:
DOCwzór informacji (plik doc)
ODTwzór informacji (plik odt)
PDFwzór informacji (plik pdf)

jak również w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pokoju B-207.

Wersja XML