Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego

PDFXLIII/333/2013

30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.

PDFXLII/332/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy 

PDFXLII/331/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach

PDFXLII/330/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFXLII/329/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.

PDFXLII/328/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego pomoc techniczna na lata 2007-2013

PDFXLII/327/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2014r.

PDFXLII/326/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady miejksiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2014r.

PDFXLII/325/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFXLII/324/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.

PDFXLII/323/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFXLII/322/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach

PDFXLII/321/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach

PDFXLII/320/2013

19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r. dla  gminy Zdzieszowice"
PDFXLI/319/2013 21 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXLI/318/2013 21 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic
PDFXLI/317/2013 21 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Żyrowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2014r.
PDFXLI/316/2013 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
PDFXLI/315/2013 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
PDFXLI/314/2013 21 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
PDFXL/313/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Zdzieszowicew obrębie Krępna, Rozwadza, Żyrowa i Januszkowice
PDFXL/312/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
PDFXL/311/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
PDFXL/310/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
PDFXL/309/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
PDFXL/308/2013 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
PDFXL/307/2013 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/254/97 z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia gminy Zdzieszowice do programu "Odnowy Wsi" w województwie opolskim
PDFXL/306/2013 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 oraz udzielenia bonifikaty
PDFXL/305/2013 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej
PDFXL/304/2013 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDFXL/303/2013 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFXL/302/2013 24 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXL/301/2013 24 października 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXL/300/2013 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały
PDFXL/299/2013 24 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic
PDFXXXIX/298/2013 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej
PDFXXXIX/297/2013 26 września 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXIX/296/2013 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXXXIX/295/2013 26 września 2013r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
PDFXXXIX/294/2013 26 września 2013r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
PDFXXXIX/293/2013 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
PDFXXXIX/292/2013 26 września 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXVIII/291/2013 16 lipca 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice
PDFXXXVIII/290/2013 16 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXVIII/289/2013
 
16 lipca 2013r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
PDFXXXVIII/288/2013 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego palnu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2014-2018
PDFXXXVIII/287/2013 16 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFXXXVIII/286/2013 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
PDFXXXVIII/285/2013 16 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niz lata w trybie bezprzetargowym
PDFXXXVII/284/2013 3 lipca 2013r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXVII/283/2013 3 lipca 2013r.  Uchwała w sprawie dokonania zmian budzetu na 2013r.
PDFXXXVII/282/2013 3 lipca 2013r. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacujnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFXXXVI/281/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXVI/280/2013 25 czewrca 2013r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXVI/279/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie kontynuacji w latach 2013-2014 realizacji projektupod nazwą "Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy"
PDFXXXVI/278/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r.
PDFXXXVI/277/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r.
PDFXXXVI/276/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest.
PDFXXXVI/275/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2012r.
PDFXXXVI/274/2013 25 czerwca 2013r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2012r. 
PDFXXXV/273/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFXXXV/272/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDFXXXV/271/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFXXXV/270/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
PDFXXXV/269/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
PDFXXXV/268/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy Zdzieszowice
PDFXXXV/267/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXV/266/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXV/265/2013 28 maja 2013r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
PDFXXXIV/264/2013 23 kwietnia 2013r. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice
PDFXXXIV/263/2013 23 kwietnia 2013r. Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oarz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Zdzieszowice
PDFXXXIV/262/2013 23 kwietnia 2013r. Uchwała w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gmine Zdzieszowice
PDFXXXIV/261/2013 23 kwietnia 2013r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXIII/260/2013 26 marca 2013r. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFXXXIII/259/2013 26 marca 2013r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
PDFXXXIII/258/2013 26 marca 2013r. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2013
PDFXXXIII/257/2013 26 marca 2013r. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXIII/256/2013 26 marca 2013r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXII/255/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do Spółki "Wodociagi i Kanalizacja" spółka z ograniczona odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł
PDFXXXII/254/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
PDFXXXII/252/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
PDFXXXII/251/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu
PDFXXXII/250/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
PDFXXXII/249/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXXII/248/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
PDFXXXII/247/2013 26 lutego 2013r. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.
PDFXXXI/246/2013 22 stycznia 2013r. Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydata  na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia
PDFXXXI/245/2013 22 stycznia 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXXXI/244/2013 22 stycznia 2013r. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2013r.
PDFXXXI/243/2013 22 stycznia 2013r. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Wersja XML