Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)

Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele).
Numer ogłoszenia w BZP : 47942 - 2013; data zamieszczenia w BZP : 05.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy części ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach o nawierzchni gruntowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami jednorodzinnymi szeregowymi a budynkiem kościoła w budowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami betonowymi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami betonowymi, wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez zmianę jej profilu podłużnego i poprzecznego z wykonaniem krawężników, wykonanie chodnika wzdłuż nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z dojściami do posesji, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej w rejonie budynku kościoła w budowie oraz wykonanie nowych wpustów burzowych z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odprowadzania wód opadowych. Parametry drogi będącej przedmiotem zamówienia : - jezdnia bitumiczna 776,14 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej (opaska) 116,10 m2 - jezdnia z kostki brukowej 138,25 m2 - plac manewrowy z kostki brukowej 97,95 m2 - chodnik 128,63 m2 - dojścia do posesji 26,10 m2 - powierzchnia biologicznie czynna 267,46 m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 )..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

______________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_Słowackiego_2013.pdf

Załącznik nr 1 do siwz :  PDFDocelowa organizacja ruchu DO 01.pdf

PDFProfil podłużny 1-4 D 05.pdf

PDFProfil podłużny 5-8 D 06.pdf

PDFProjekt budowlany - opis techniczny.pdf

PDFProjekt organizacji ruchu.pdf

PDFProlif podłużny KD 01.pdf

PDFPrzekrój 1-1 D 01.pdf

PDFPrzekrój 2-2 D 02.pdf

PDFPrzekrój 3-3 D 03.pdf

PDFPrzekrój 4-4 D 04.pdf

PDFZagospodarowanie terenu ul.Słowackiego Z 01.pdf

Załącznik nr 2 do siwz : PDFPrzedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 do siwz : PDFSpecyfikacja ul. Słowackiego.pdf

Załącznik nr 4 do siwz : DOCdruk_oferty_zal_nr_4_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do siwz : DOCprojekt_umowy_zal_nr_5_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do siwz : DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc

Załącznik nr 7 do siwz : DOCzalacznik_nr_7_do_siwz.doc

Załącznik nr 8 do siwz : DOCzalacznik_nr_8_do_siwz.doc

_________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :  DOCwyjaśnienie treści siwz_2013.doc

_________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :  PDFinfor_wybór oferty.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga,

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

tel.  77 / 463 73 99

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr :  101948 - 2013

 

Wersja XML