Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III

 

Zdzieszowice: Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla
kontraktu II i III
Numer ogłoszenia: 86006 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Informacje ogólne
Podstawowymi celem Kontraktu jest zapewnienie prawidłowej realizacji warunków gwarancji, koniecznych robót oraz rozliczeń w Okresie Zgłaszania Wad dla zrealizowanych Kontraktów nr II i III na Roboty poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera zgodnie z Warunkami FIDIC. Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane Kontraktami na Roboty i niniejszym Kontraktem czynności zachowując terminy wynikające z ww. dokumentów. Wykonawca działający jako Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według warunków Kontraktów na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i
administrowanie Robotami realizowanymi w Okresie Zgłaszania Wad z w/w Kontraktów zgodnie z podanym w niniejszym punkcie opisem zadań i obowiązków. Usługa winna być wykonywana w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewidzianym prawem budowlanym przez osoby które posiadają uprawnienia stosownie do treści ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane Prawo budowlane
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub osoby które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia
2.1. Pełnienie funkcji Inżyniera
a) Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera począwszy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia wszystkich czynności w Okresie Zgłaszania Wad w zrealizowanych Kontraktach nr II i III wraz z zakończeniem procedury do wydania Świadectwa Wykonania.
b) Inżynier nadzorować będzie 2 zadania na Roboty w Okresie Zgłaszania Wad :
Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza.
Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna.
2.2. Działania w trakcie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad Działania Wykonawcy obejmują czynności w trakcie Okresów Zgłaszania Wad dla
Kontraktu II i III zgodnie z obowiązkami Inżyniera określonymi w Warunkach Kontraktowych na Roboty dla wskazanych wyżej kontraktów, a mianowicie: - pełnienie roli Inżyniera zgodnie z warunkami określonymi w Kontraktach na Roboty w zakresie czynności do których jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad,
- sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach i usterkach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia wad wraz z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady,
- w Okresie Zgłaszania Wad, uczestniczenie Wykonawcy - Inżyniera w inspekcjach gwarancyjnych,
- regularne nadzorowanie i sprawdzanie usuwania usterek, Wykonawca - Inżynier pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę
Robót. W przypadku, jeśli Wykonawca Robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Kontraktem,
- wystawianie Świadectwa Wykonania oraz weryfikację Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,
- opracowanie i wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności,
- zalecenia odnośnie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych,
- rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktów na Roboty, między Zamawiającym, Wykonawcami Kontraktów na Roboty i Wykonawcą,
- monitorowanie i kontrola Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,
- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,
- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty,
- wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w szczególności w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy. Nadzór będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane
przez polskie prawo budowlane, - sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane w szczególności,
- sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawcę Robót zgodnie z warunkami Kontraktu,
- nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktów zgodnie z ich treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu,
- przegląd i analiza dokumentów opracowywanych przez Wykonawców Kontraktów na Roboty, w razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z Kontraktami na Roboty,
- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawcy Robót zamierzają wbudować ,użyć dla Robót wykonywanych w Okresie Zgłaszania Wad,
- sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty,
- zapewnienie zgodności dostaw i Robót z wymaganiami Kontraktów na Roboty i zapewnienie przedkładania przez Wykonawców Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i dokumentów gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz Robót,
- zapewnienie realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiającego,
- zatwierdzania technologii robót budowlanych,
- wykonywanie, razem z Wykonawcami Robót częściowych, ostatecznych odbiorów Robót zgodnie z Warunkami Kontraktów na Roboty,
- opracowywanie i przedkładanie raportów z postępu Robót zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszego dokumentu,
- ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez Wykonawców Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego załatwiania sporów,
- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/odstąpienia przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia/odstąpienia przez Wykonawcę robót od ich wykonania w Okresie Zgłaszania Wad Inżynier przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla Kontraktu, Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny,
- Inżynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania czasu na ukończenie, terminów usunięcia wad lub terminów pośrednich wynikających z harmonogramu rzeczowofinansowego z winy Wykonawcy robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
- nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi przedkładanych przez Wykonawców Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu,
- przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka okoliczność,
- przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego 1-ej kopii każdego Kontraktu na roboty (Inżynier otrzyma kopię). Przechowywanie wszelkich zapisów dotyczących realizacji Kontraktu w szczególności jako materiału dowodowego w przypadku powstania sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof, wypadków i innych okoliczności. Przekazanie Wykonawcy robót wszystkich niezbędnych dokumentów. Inżynier ma obowiązek sprawdzenia kompletności i poprawności tych dokumentów. Inżynier musi kontrolować i jest odpowiedzialny za obieg i dystrybucję wszelkiej dokumentacji,
- Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać we własnym biurze wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę robót (w szczególności: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczące rozruchu i realizacji
zarówno robót budowlanych jak i prac związanych z realizacją umowy przez Inżyniera.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 72.22.40.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000 PLN
Wadium słownie: pięć tysięcy złotych PLN
2. Forma wadium
2.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku gdy Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o:
Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001
b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach
c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.
4. Termin wniesienia wadium
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w 11 pkt. 2.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z załączeniem dowodu / dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonane lub wykonywane usługi z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie spełniających poniższe warunki:
a) co najmniej 1 usługę, której przedmiotem był nadzór nad realizacją zakończonych robót budowlanych (dla których wydano Świadectwo Przejęcia/protokół przekazania do eksploatacji) oraz nadzór na robotami w Okresie Zgłaszania Wad obejmujących budowę/rozbudowę, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, łącznie o długości co najmniej 3 km w ramach jednej umowy na usługę nadzoru;
b) co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zakończonych robót budowlanych (dla których wydano Świadectwo Przejęcia/protokół
przekazania do eksploatacji) oraz nadzór na robotami w Okresie Zgłaszania Wad z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 100.000,00 PLN bez podatku VAT, realizowanych w oparciu o Czerwoną Książkę Warunków Kontraktowych FIDIC lub procedury równoważne.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców usługi, zawierały co najmniej:
- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,
- wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) usługi,
- wskazanie zakresu i wartości usług,
- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia. W opisie należy podać posiadane przez wykazane osoby uprawnienia i pozwolenia, a także informacje o realizacjach w których uczestniczyły wskazane osoby oraz szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia tych realizacji - w taki sposób, aby przedstawione informacje w sposób jednoznaczny spełnienie wymogów postawionych przez Zamawiającego. Do wykazu należy dołączyć stosowne oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert na kwotę min.100.000 zł (w przypadku Wykonawców wspólnie składających wniosek, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/cy spełniający niniejszy warunek) b) polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie, dokumenty może przedłożyć Wykonawca spełniający niniejszy warunek) na kwotę min. 200.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1. Terminu zakończenia umowy w przypadku zmiany jakiegokolwiek terminu w okresie objętym realizacją i będzie uzależniony od zakresu obowiązków
Wykonawcy w przedłużonym okresie jej obowiązywania.
2. Wymiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie po uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego:
- w przypadku śmierci, długotrwałej choroby kluczowego specjalisty lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a skutkujących konieczność wymiany specjalisty,
- w przypadku przejściowej niemożliwości świadczenia usług przez kluczowych specjalistów (np. urlop, choroba) trwającej dłużej niż 10 dni roboczych,
- zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeśli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
Dopuszczalne są zmiany umowy w szczególności w przypadkach określonych powyżej, jak również w razie zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowaną min. w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
c) działania siły wyższej;
d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;
e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy,
f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie
powodujących zmiany celu lub istoty umowy,
h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013r., godzina 10:00, miejsce: siedziba WIK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Brak podstaw Wykonawcy do wykluczenia.pdf

PDFZałącznik nr 4 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia ver doc (1).pdf

PDFZałącznik nr 5 - wzór potwierdzenia o posiadanych uprawnieniach.pdf

PDFZałącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług.pdf

PDFZałącznik nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf

PDFWzór umowy - inzynier kontraktu w okresie zgłaszania wad.pdf

PDFKontrakt nr II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza SIWZ.pdf

PDFKontrakt nr III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna SIWZ.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1

54-434 Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 169472 - 2013 z dnia 27.04.2013 r.

 

Wersja XML