Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
 
Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.)
Zamiar skorzystania z usługi tłumacza PJN (polskiego języka migowego, SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych)  należy zgłosić w Urzędzie, wskazując metodę komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy. Nie dotyczy to sytuacji nagłych.
Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:
 1. poczty elektronicznej : um@zdzieszowice.pl,
 2. faksu nr 77 40 64 444,
 3. telefonu – za pośrednictwem osoby trzeciej –  nr 77 40 64 410 oraz nr 77 40 64 400
 4. wysłania pisma na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34,  Referat Organizacyjny;
 5. osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
PDFWzór zgłoszenia w sprawie korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
 
Niniejsza informacja dotycząca sposobu realizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy www.zdzieszowice.pl, na stronach internetowych BIP – www.bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Wersja XML