Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach

 

Zdzieszowice: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul.
Korfantego w Zdzieszowicach
Numer ogłoszenia: 159670 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie,
tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Korfantego w Zdzieszowicach na
odcinku od bloku nr 19, wzdłuż bloku 26 z podłączeniem do kolektora grawitacyjnego PVC DN 250,
biegnącego w stronę ul. Orzeszkowej.
2. Zakres i charakterystyka zamówienia:
Zadanie obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni dróg i chodników;
- wymianie kolektorów kamionkowych DN 200 na kolektory z rur PVC DN 200; 
- długość ok. 110 mb - ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 - długość ok. 100 mb;
- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 160 - długość ok. 10 mb;
- demontaż studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 - 6 szt.;
- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 - 6 szt.;
- wykonanie studni kanalizacyjnych systemowych DN 425 - 4 szt.;
- obsługa geodezyjna zadania;
- inspekcja TV kanalizacji po inwestycji;
- niezbędne próby i testy, konieczne do odbioru końcowego;
- przepompowywanie ścieków na czas prac;
- oznakowanie miejsca prac;
- odwodnienie wykopów;
- inne niezbędne przedsięwzięcia zgodne ze sztuką i techniką budowlaną, konieczne do realizacji zadania
w sposób zabezpieczający ciągły odbiór ścieków sanitarnych z obszaru ul. Korfantego,.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające obejmować będą roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego, które nie były przewidziane na etapie projektowym lub konieczność ich wykonania pojawi
się trakcie realizacji zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
6.500,00 PLN.
Wadium słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 PLN
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach bankowych
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi
być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie
z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie
ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku gdy Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego
WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o:
Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001
b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię
dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał
dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem
gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach.
c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię
przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku
Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.
4. Termin wniesienia wadium
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania
ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował
co najmniej 2 zadania, których przedmiotem była realizacją robót budowlanych obejmujących budowę/rozbudowę,
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, łącznie o długości co najmniej 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej metodą tradycyjną (wykopu).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą
spełniającymi następujące warunki:
- posiada wyższe wykształcenie techniczne;
- posiada co najmniej od 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
- wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
- 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, zdobyte w ostatnich 8 latach przy realizacji co
najmniej 2 zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 200.000,00 PLN,
- posiada polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- szczegółowy kosztorys ofertowy;
- umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
a) terminu wykonania zamówienia,
b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
c) robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.04.2013 godzina 10:00,
miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Zdzieszowice dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ przebudowa sieci kanalizacyjnej Zdzieszowice ul Korfa….pdf

PDFZałącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ Przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu ….pdf

PDFZałącznik nr 4 - Brak podstaw Wykonawcy do wykluczenia.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Brak podstaw osoby fizycznej do wykluczen….pdf

PDFZałącznik nr 6 - wykaz wykonanych robut.pdf

PDFZałącznik nr 7 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć….pdf

PDFZałącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy ka….pdf

PDFZałącznik nr 9 - projekt budowlano-wykonawczy.pdf

PDFZałącznik nr 9 - rys 1.pdf

PDFZałącznik nr 9 - rys 2.pdf

PDFZałącznik nr 9 - rys 3.pdf

PDFZałącznik nr 9 - rys 4.pdf

PDFZałącznik nr 9 - rys 5.pdf

PDFZałącznik nr 10 - wzór umowy.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

  ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

- Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

  ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 106257 - 2013 z dnia 10.06.2013 r.

 

Wersja XML