Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa boiska sportowego w Krępnej

Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
Numer ogłoszenia w BZP: 106669 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego w Krępnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest II etap przebudowy boiska sportowego w sołectwie Krępna (gmina Zdzieszowice) zmierzającej do poprawy stanu technicznego istniejącego boiska do gry w piłkę nożną oraz utworzenia boiska treningowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidzianego do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje : wykonanie murawy dla istniejącego boiska sportowego (wymiary 100 x 56,5m), wykonanie boiska treningowego (wymiary 36 x 20m), według technologii stosowanej przy budowie płyty boiska głównego, montaż bramek wraz z siatkami, montaż piłkochwytów. Do wykonania w ramach przedmiotowego II etapu przebudowy przewidziano następujące warstwy płyt obu boisk (głównego i treningowego) : - warstwa konstrukcyjna grub. 15 cm - tłuczeń łamany, frakcja 31,5÷63 mm; - warstwa klinująca grub. 10 cm - kruszywo, frakcja 0÷31,5 mm; - warstwa ziemi pod nawierzchnię trawiastą boisk grub. 20 cm wraz z siewem nasion i pielęgnacją nawierzchni. Warstwa nośna musi być zbudowana z odpowiedniej mieszanki ziemi dla trawnika sportowego, która pozwala na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej. Zasiew należy wykonać siewnikiem wgłębnym. Trawa sportowa winna być wykonana z mieszanki traw, która składa się z życicy trwałej, wiechlina łąkowej oraz kostrzewy czerwonej. Proponowana mieszanka w proporcjach : - życica trwała 40% - wiechlina łąkowa 50% - kostrzewa czerwona 10%. Wykonawca zobowiązany jest do rocznej pielęgnacji płyty boiska - nawierzchni trawiastej w okresie gwarancyjnym (12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót). W skład pielęgnacji wchodzi : - koszenie murawy na wysokości 3cm, przy czym pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, kolejne koszenie wykonywać, gdy trawy osiągną 6-8 cm i po trzecim koszeniu obniżyć koszenie do 5 cm. Trawę należy pielęgnować do końca sezonu wegetacyjnego. Po ostatnim koszeniu przed zimą należy dokładnie usunąć skoszoną trawę wraz z opadającymi liśćmi; - nawożenie (kwiecień i maj nawożenie NPK np. azofoska wieloskładnikowa, czerwiec nawożenie azotem np. saletra amonowa), - dosiewanie trawy (uzupełnienie) w przypadku stwierdzenia wypadów, - podlewanie (w częstotliwości uzależnionej od warunków atmosferycznych) - według potrzeb, - uzupełnianie wypadów nasadzeń, - odchwaszczanie - według potrzeb..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :  PDFsiwz_przebud boiska w Krępnej_2013.pdf

Załączniki nr 1 do siwz : PDF1 - METRYKA.pdf

 

PDF2 - OPIS TECHNICZNY.pdf

 

PDF3 - PROJ. ZAGOSP. TERENU.pdf

 

PDF4 - PLAN SYTUACYJNY.pdf

 

PDF5 - Rzut boiska głównego.pdf

 

PDF6 - Rzut boiska treningoweg.pdf

 

PDF7 - Przekroje nawierzchni.pdf

Załącznik nr 2 do siwz :  PDFBOISKO_Krępna 2013.pdf

Załącznik nr 3 do siwz : PDFSPECYFIKACJA_boisko.pdf 

Załącznik nr 4 do swiz : DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc 

Załącznik nr 5 do siwz :  DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc

Załącznik nr 6 do siwz : DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc

Załącznik nr 7 do siwz : DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc

Załącznik nr 8 do siwz : DOCdruk_oferty_zal_nr_8_do_SIWZ.doc

Załacznik nr 9 do siwz : DOCprojekt_umowy_zal_nr_9_do_SIWZ.doc

____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : PDFwyjaś i zmiana siwz.pdf

PDF5a - Rzut boiska głównego zm.pdf

PDF6a - Rzut boiska treningowego zm.pdf

PDFBOISKO_Krępna 2013 zm.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 :  DOCwyjaśnienie treści siwz_2_2013.doc

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : PDFinfor_wybór.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy : Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy :

"MOJA" Sp. z o.o.,

ul. Stanisława Okrzei 21, 48-130 Kietrz

tel.  77 / 486 10 65

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  149731 - 2013

Wersja XML