Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatny kurs języka angielskiego - CNJO "NORTON I"

ZAPRASZAMY NA  BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla osób dorosłych (do18 do 64 roku życia  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich  województwa opolskiego, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego” nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12                                                               

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych
 

Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.    

Czas realizacji kursów: październik 2013 - grudzień 2014 roku.  

Rekrutacja:
1. Publiczne Gimnazjum, Zdzieszowice, ul. Nowa 3, dnia 01.10.2013 r. godz. 17.00,
2. telefonicznie – tel. nr 507026403, od września do końca października.

Zasady rekrutacji:
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach,  zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),   na terenach  gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców z terenów rekrutacji  należących co najmniej  do jednej  z poniższych grup:

- osoby które ukończyły 50 rok życia;
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie (1pkt), sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi (1pkt), z wykształceniem poniżej średniego (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1500 zł/m-c, (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c, (2pkt).
 
W kursie nie mogą uczestniczyć osoby  prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne!!!

LISTA DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  PODCZAS  ZAPISÓW:
- Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
- Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych,

Więcej informacji na stronie internetowej: http://norton.edu.pl/opole962.html, pod nr tel.: 507 026 403

Wersja XML