Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Do dnia 25.10.2012 r. będą odbywać się konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W związku z art. 5a ust 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) oraz uchwałą nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przekazuje się do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Projekt Programu znajdować się będzie na stronie www.zdzieszowice.pl oraz www.bip.zdzieszowice.pl.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wnosić swoje propozycje zmian do Programu na zamieszczonych ponizej formularzach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oraz bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

PDFProgram NGO 2014 do konsultacji

ODTformularz do konsultacji (plik .odt)

DOCformularz do konsultacji (plik .doc)

PDFformularz do konsultacji (plik .pdf)

Wersja XML