Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r

Zdzieszowice: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014
Numer ogłoszenia: 505020 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach , ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064460, faks 077 4064479.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z Januszkowic, Rozwadzy, Krępnej, Żyrowej, Jasionej i Oleszki do przystanku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, dzieci z Rozwadzy do szkół podstawowych w Zdzieszowicach oraz dzieci z Jasionej i Oleszki do szkoły i przedszkola w Żyrowej w roku kalendarzowym 2014. Łącznie codzienne trasy dwóch autobusów wynoszą 124 km. Liczba dni nauki w roku 2014 i tym samym liczba dni dowożenia uczniów wynosi 187.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zmiany: - tras i godzin przejazdów autobusów, - liczby przewożonych uczniów, - przepisów prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 7).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFsiwz_BA-EO_dowoz_dzieci_2013.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ:
DOCzał nr 1_oswiadczenie_art.22ust.1_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ:
DOCzał nr 2_wykaz uslug_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ:
DOCzał nr 3_wykaz środków transportu_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ:
DOCzał nr 4_oświadczenie_art.24ust.1_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ:
DOCzał nr 5_przynal do grupy kap_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ:
DOCzał nr 6_oferta_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ:
DOCzał nr 7_wzór umowy_dowóz dzieci_2013.doc
PDFzał nr 7_wzór umowy_dowóz dzieci_2013.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie:
PDFwybor_najkorzystniejszej_oferty_dowoz_dzieci.pdf

Informacja o zawarciu umowy:
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrany wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę.  Wykonawca nie podlegał  wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Nazwa i adres wykonawcy:
Arriva Spólka z o.o., 87-100 Toruń,ul. Dąbrowskiego 8/24
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 2
Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2550-2014.
 

 

Wersja XML